JAMB Syllabus for Igbo Language 2023/2024

The JAMB Igbo Language syllabus is the topic you must study for the UTME examination.

Using the JAMB syllabus to study for your examination is the open secret to getting a high score.

The JAMB Igbo Language syllabus also contains objectives for each topic. These objectives are what you must know for every topic you study.

This post contains the complete list of topics in the JAMB Igbo Language syllabus.

Let me know in the comment section if you have any questions.

JAMB Syllabus for Igbo Language

Languages (Asụsụ)

 • Essay (Edemede)
 • Comprehension (Aghọtaazaa)
 • Sounds and Sound Patterns (Ụdaasụsụ na Usoro Ụdaasụsụ)
 • Spelling and spelling rules (Nsupe na Iwu Nsupe)
 • Igbo Orthography (Mkpụrụedemede Igbo)
 • Dialect and Standard Igbo (Olundị/Olumba na Igbo Izugbe)
 • Vocabulary (Mkpụrụokwu dị n’asụsụ)
 • Grammar (Ụtọasụsụ)
 • Translation (Ntụgharị)

Literature (Agụmagụ)

 • Literary devices (Atụmatụokwu na atụmatụ agụmagụ)
 • Oral Literature: Agụmagụ Ọnụ/ Agụmagụ Ọdịnala
 • Written Literature (Agụmagụ Ederede)

Customs and Institutions (Omenala Na Ewumewu)

 • CUSTOMS AND INSTITUTIONS (Omenala na Ewumewu)

General and Current Affairs (Ihe Ndị Na-Eme Ugbua)

 • General and Current Affairs (Ihe Ndị na-eme Ugbua)
 • CURRENT ISSUES (Okwuakpụnọnụ)

1. Emenanjo, E. N., Okolie, F. O. and Ekwe, B. U. (1995)
Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị Sukul I.

2. Emenanjo, E. N., Dike, O. N., Agomo S. N and Ezeuko, R. O. (1999)
Exam Focus maka WASSCE na UME, Ibadan: University Press Plc.

3. Ezikeojiaku, P. A. Okebalama, C. N. Onweluzo, C. N and Ekwe B. U. (1991)
Ule Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Ibadan: University Press Plc.

4. Ikekeonwu, C., Ezikeojiaku, P. A., Ubani, A. and Ugoji, J. (1999)
Fonọlọji na Grama Igbo, Ibadan: University Press Plc

5. Nzeakọ, J. U. T. (1972): Omenala Ndị Igbo, Ibadan: Longman.

6. Okoye, O. F. S., Ofoegbu, N. F. and Ezidiegwu, B. L. (1997)
Ọgbara Ọhụrụ Ụtọasụsụ Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Onitsha:
Houston Publishers Ltd.

7. Osuagwu, B. I. N. (1979): Ndị Igbo na Omenala Ha, Nigeria: Macmillan.

8. Ubesie, T. U. (1978): Ọdịnala Ndị Igbo, Ibadan: Oxford University Press.

9. Umeh, I. O. A; Onyekaonwu, G. O. Nwadike, I. U. and Okeke I. O. (1992):
Ụtọasụsụ na Agụmagụ Igbo nke Sinịọ Sekọndịrị Sukul, Ibadan: Evans.

10. Ụba – Mgbemena, A. (2006): Ntọala Usoroasụsụ Igbo, Ibadan:
Gold Press Ltd.

11. Anọzie, C. C. (2003), Igbo Kwenu: Akụkọ na Omenala ndị Igbo
Enugu: Computer Edge Publishers.

12. Ọfọmata, C. E. (2005): Ndezu Ụtọasụsụ Igbo. Enugu: Format Publishers (Nig) Ltd.

13. Ofili, D. N., Anozie C.C. and Chukwu, A.O. (2012): Lingwistiiki Sayensị Asụsụ II.
Enugu: Computer Edge Publishers.


Share on:

I am an Enthusiastic SEO Writer engineering helpful skyscraping content on the internet. A lifelong learner who loves to read, learn and write.

1 thought on “JAMB Syllabus for Igbo Language 2023/2024”

Leave a Comment